Maoisme

1) Quina experiència personal recorda del maoïsme en el seu activisme polític de finals del franquisme i de la transició? Com recorda les referències que se’n feien, sigui en reunions, assemblees, lectures, propaganda etc?La «revolució cultural» xinesa, a mitjans dels anys 60, va coincidir amb la renovació de la política a Europa, especialment en les generacions joves. El maig del 68 va ser el punt àlgid. Jo ho vaig viure entre Paris (on vaig viure des d’inicis del 1962 a finals del 68), Italia (Torino especialment, on anava sovint) i Barcelona. Els PCs i Sindicats (França i Italia) apareixien com organitzacions del «sistema» i alguns sectors dels moviments i grups polítics radicals van trobar en Xina i la revolució cultural tres fonaments: la potència de la Xina, la ideologia dogmàtica (llibre roig, manual de Marta Harnecker) i la mobilització social juvenil (amb aspectes més anarquistes que marxistes).

2) Quina influència, en general recorda que va tenir el maoïsme en aquell període de militància política?

A França el maoisme que va destacar més va ser el d’origen universitari (“althusserià”) que va emergir just després del maig 68, La Cause du peuple, molt doctrinari i obrerista, va intentar implantar-se en algunes grans empreses i va derivar cap accions violentes. Va durar pocs anys. A Italia va tenir una base social més amplia, joves estudiants uns d’origen més o menys marxistes però també catòlics. I va arrelar en sectors radicals del sindicalisme. Organitzacions com Lotta Continua i Potere Operaio van estar molt influïdes pel maoisme. I també, però en menor grau, Avanguardia Operaia i Il Manifesto. Va durar també pocs anys, els 70 en prou feines. Quan es va anar coneixent el que va ser la “revolució cultural”, el maoisme es va anar esvaint. A Espanya va haver-hi el PC M-L (marxista-leninista) que va ser el partit “pro-xino”, més o menys “oficial”, que va crear una plataforma, el FRAP, amb vocació de mobilització social però que va derivar primer cap a la violència i després es va anar disgregant, alguns sectors van acabar en el PSOE i fins i tot en el PP. Altres organitzacions polítiques van tenir una cert encantament respecte la “revolució cultural” com el PCI (Partit comunista internacional) que va tenir inicialment certes formes de violència però va evolucionar cap un partit d’esquerres, el PT. Va intentar actuar en el marc legal a partir de 1977, és va desfer i molts militants van anar al PCE o al PSOE. Com el MC (Movimiento Comunista) procedent de ETA i que es va inicialment va definir-se com marxista-leninista i maoista i va evolucionar com el PT. També la ORT (d’origen catòlic) i Bandera Roja (de matriu PSUC i PCE) van tenir inicialment una certa atracció per la “revolució cultural” però molt aviat ho van oblidar, especialment BR.

3) Quin era el seu coneixement, aleshores, de la Revolució Cultural?

La “revolució cultural” va servir de mite mobilitzador a partir de vagues i allunyades referències. Fins i tot els que van fer viatges polítics a Xina veien el que els hi deixaven veure, o millor dit els hi explicaven, i era el que volien que els hi diguessin. Però poc a poc es va conèixer per una part les barbaritats que es van produir en nom de la “revolució cultural” i per altra part va haver la reacció “realista” que no podia entusiasmar a aprenents de “fer la revolució”. A posteriori resulta difícil d’entendre que molts intel·letuals i quadres polítics s’entusiasmessin sin uns mínims coneixements sobre el que va ser la “revolució cultural”, una insurrecció anarquista primària manipulada per una minoria del aparell dirigent del PC xinès.

4) La idea del maoïsme que s’emprava aleshores, tenia més a veure amb una influència del comunisme francès que de l’anàlisi directa del que succeïa a la Xina?

No em consta una especial influència del comunisme francés a Espanya. El PCF era o prosoviètic o eurocomunista, però no xinès. I el maoisme francés va tenir una vida curta, dogmàtica i al final violenta. Va ser més interessant el italià, que ja hem citat.

5) Què creu que ha quedat, aquí a Espanya/Catalunya, d’aquell acostament/interès ideològic vers el comunisme maoïsta?

Alguns viatges turístico-polítics, una certa vergonya d’haver-s’ho pres en sèrio i algunes persones valuoses que van acabar malament. Tot plegat una aventura exòtica pels europeus. I una oportunitat per l’aparell del PC xino post Mao que va utilitzar la reacció contra la revolució cultural per reorientar el país cap un capitalisme desenfrenat però enquadrat pel partit.

i 6) Hi veu similituds amb l’atractiu que sectors de la nostra esquerra troben en el chavisme/bolivarisme actual a Amèrica Llatina?

El chavismo era una ideologia política molt elemental i molt vinculada a la pràctica de un militar-polític molt hàbil, populista (no ho considero necessàriament pejoratiu) i de resultats immediats però sense canvis estructurals. Ni Bolivia ni Ecuador son avui “chavistes”. I a Europa interessen més Correa o Evo Morales, sense que tinguin gaire influència en la política de les esquerres de Catalunya o Espanya.

Entrevista con Manu González Baragaña

Para Observatorio de Sostenibilidad, Fundación Cristina Enea, Donosita
Las palabras en bastardilla corresponden al guión de la entrevista a cargo de M.González B.
1.La ciudad de hoy. Urbanización no es ciudad.
La ciudad de hoy es una herencia del pasado. Es un espacio diverso que contiene tiempos, recientes y antiguos. Es la ciudad que expresa el poder (político, religioso, militar) y también las memorias colectivas en su sus calles y plazas, en sus conjuntos de viviendas y fábricas, en sus centros y sus barrios. En ella hay iconos transmisores de sentido de la opresión y de la explotación pero también del trabajo y de la resistencia social. Es la ciudad que ha construido geografías físicas múltiples que definen nuestras percepciones de su imagen. Nuestra primera patria es la infancia y su entorno. El ciudadano niño empieza su autoconstrucción cuando se atreve a “atravesar la calle para salir de casa” (Pavese).

Pero la ciudad no es solo pasado. La ciudad del presente es también la complejidad contradictoria de las transformaciones permanentes que se dan en ella. No existe la ciudad del futuro, no la podemos adivinar. La ciudad futura es la del presente y será como se articulen y se confunden las dinámicas actuales, positivas y negativas 1. Las tendencias de hoy son perceptibles pero el resultado de sus confrontaciones depende de los actores sociales y políticos, de la fuerza de los mercados generadores de exclusiones y desigualdades y de las resistencias ciudadanas, de los valores hegemónicos y de las ideas urbanísticas que prevalezcan en las políticas públicas.

Actualmente vivimos una época de “revolución urbana”, en el marco de una revolución tecnológica, cultural, económica, social, ambiental y política. La globalización financiera, altamente especulativa, ha sido facilitada por los usos masivos de las “tics” (tecnologías de información y comunicación) incide directamente en los ámbitos locales promoviendo deslocalizaciones de activdades económicas e intervenciones urbanísticas separadas y distantes en las periferias de las ciudades metropolitanas. La permisividad de las administraciones públicas (a veces mediante corrupción), el afán codicioso del capital local, la prostitución de los profesionales cómplices y las campañas publicitarias hipersecuritarias y falsamente ambientalistas, la generalización del uso del automóvil y el afán de distinción y el individualismo consumista, todo ello ha propiciado un proceso disolutorio de la ciudad. Las ciudades compactas tienden a excluir amplios sectores de la población t a especializarse para sectores medios y altos y para actividades terciarias cualificadas y para el turismo. El territorio se urbaniza pero no haciendo ciudad sino mediante una urbanización segregadora, fragmentada, atomizadota, sin indentidades ni historia, sin vida colectiva ni construcción de lazos de convivencia y de solidaridad. Hoy la tendencia dominante es la urbanización pero niega la ciudad. Pero no es un proceso reversible.

¿La ciudad que necesitamos? Una ciudad compacta, policéntrica, donde la ciudadanía se mezcle, donde el derecho a la vivienda, a los servicios básicos y al entorno de calidad esté garantizado por las administraciones pública. Donde los ciudadanos sean conciudadanos, pues solo se es y se ejerce de ciudadano con los otros. Una ciudad cuyos espacios públicos sean espacios de convivencia y de tolerancia, de libertad y de gestión ciudadana. Una ciudad en que los bienes comunes, los que necesitamos todos, estén en manos del sector público o cooperativo (no lucrativo): el agua, la energía, el suelo, la sanidad, la educación, el transporte, las redes informáticas. Una ciudad que garantice la renta básica, la protección social, la formación continuada. Una ciudad con gobiernos locales descentralizados, gestión pública de proximidad y participativa, que reconozca como ciudadanos libres e iguales a todos, sin distinción de origen y se respeten las lenguas y culturas de todos.

2. Espacio público, test de la ciudad democrática

Una buena definición de espacio público es aquel de uso colectivo y abierto a la ciudadanía. Calles y plazas, supermanzanas con espacios interiores más o menos accesibles, mercados y equipamientos sociales y culturales, entornos de hospitales, universidades y estaciones, puntos cargados de sentido o de memoria y de encuentro, etc. Lo que da carácter a este espacio es su uso, no el dominio jurídico público del mismo. En muchos casos el espacio público es espacio monopolizado por el poder político, plazas monumentales y reservadas a las autoridades, o espacios destinados a futuras infraestructuras públicas o usos militares o propios de los gobiernos. Como criterio general el poder político tiende a controlar lo más posible el uso colectivo y libre de los espacios públicos. Son los lugares y los territorios conquistados por la ciudadanía cuando plantea exigencias o desea expresar protestas y cambios. Son espacios casi siempre que tienen memoria fuerte acumulada, que transmiten sentido a mucha gente distinta. Las ciudades y algunas de sus plazas y calles son los lugares de las revoluciones, de los grandes cambios, desde la Place de la Concorde a la plaza Tienanmen, de la Plaza Wencelas o la Puerta de Brandeburgo a la de Taksir, del Zócalo de Ciudad de México a la Plaza de Mayo de Buenos Aires, desde la Bastille o la Place de la République y tantas otras a Hyde Park o Piccadilly Circus, de Union Square o Wall Street de New Cork a la Plaza Roja de Moscou, desde la Plaza de la Moneda en Santiago de Chile a la Puerta del Sol. Muchos de estos lugares el poder se los ha reservado para su uso exclusivo o en los que se imponen muchas limitaciones.

Hay una tensión latente o explícita entre el uso político gubernamental del espacio público y sus afán de control y el uso ciudadano. Sea éste como lugares de convivencia, de aspiraciones colectivas, de ocio y de fiesta, de expresiones culturales y de las diferencias, de perderse en el anonimato… y de confrontarse con los controles y limitaciones impuestas por el poder. No es retórica considerar que el espacio público ha sido y es siempre una conquista ciudadana. El espacio público cumple funciones económicas importantes y contradictorias. El mercado y en general el comercio es un elemento fundamental del espacio público y de la vida urbana. Es a la vez un mecanismo principal de la reproducción social, genera animación urbana y seguridad y facilita la mezcla y el intercambio entre las personas y entre los colectivos diferentes. De la misma forma que las barrios cerrados y las urbanizaciones segregadas niegan la ciudad al negar el espacio público mediante la sustitución de los mercados y de la venta ambulante por los centros comerciales que con frecuencia son de acceso restrictivo, por norma o de facto, son también formas de reducir a minimos el espacio ciudadano. Hay, además, intervenciones lucrativas, directas o indirectas, que limitan o excluyen el uso o la perversión del espacio público. Hay actuaciones urbanas, conscientes o no, que mejoran o regeneran el espacio público y que tienen como efecto multiplicador el precio del suelo y de los edificios y viviendas, con lo cual gradualmente se expulsa a la población de bajos ingresos e incluso el espacio público reconvertido puede acabar en excluyente o privatizado. En el pasado hubo ciudades que en las avenidas más cualificadas se exigía un cierto tipo de vestimenta. Ahora hay otras formas menos directas de exclusión: ocupación del espacio por terrazas o estacionamientos o presión policial sobre las personas que por su imagen son a priori consideradas sospechosas. La intervención urbanística en muchos casos tiene un carácter clasista y especulativa, tanto en operaciones regeneradoras (gentrification) como mediante urbanizaciones exclusivas y segregadas de la ciudad. Las políticas públicas incluso inician operaciones destinadas a privatizar o provocar la exclusión social en nombre de proyectos urbanos cualificantes. En otros caso mediante actuaciones infraestructurales de sustitución de puertos o estaciones o zonas industriales por “grandes proyectos urbanos” de oficinas y viviendas de altos standing. Un tipo de acción de complicidad especulativa es facilitar la accesibilidad mediante vias nuevas o rápidas a urbanizaciones separadas de la ciudad.

El espacio público democrático es una apropiación colectiva permanente enfrente al poder político controlador y a las dinámicas mercantilistas de los actores económicas privados que se apropian de lo que es de todos.

3.Hacer ciudad. Urbanismo y ciudadanía.

El urbanismo es la base en que se apoyan las políticas locales y la gestión transformadora de la ciudad. No puede limitarse a la planificación convencional sobre los usos del suelo, a la gestión administrativa y a la disciplina sancionadora. Las dinámicas reales sortean este tinglado o actúan por vías colaterales aprovechando los vacíos o los tiempos de la administración o por conseguir recalificaciones y permisividad más o menos onerosa. El urbanismo activo, estratégico y reformador, no puede ser un monopolio de cargos públicos y burocracia juridicista. La innovación no nace en las instituciones sino en la movilización social y en la confrontación entre la ciudadanía activa y les electos y expertos si es posible apoyados en un programa con el que ganaron las elecciones. El urbanismo no puede afrontar el conjunto de desafíos económicos, sociales y culturales, no puede acabar o reducir drásticamente las desigualdades y desprotecciones de los ciudadanos (incluidos los residentes de origen inmigrante) y no puede tampoco prescindir del marco legal y financiero vigentes. Pero puede intervenir en todas las problemáticas que afectan a la ciudadanía. Los nuevos gobiernos electos, de Madrid y de Valencia, de Iruña y de Zaragoza, de A Coruña y de Santiago de Compostela, de Cádiz y de Barcelona, y de otras ciudades grandes y pequeñas, nuevos equipos o renovados algunos otros, ofrecerán seguramente un conjunto de actuaciones estimulantes para todos.

Las políticas urbanas van más allá del urbanismo administrativo y se plantean más fuera que dentro de los despachos del ayuntamiento. Los ciudadanos y sus formas asociativas o sus movilizaciones no tienen siempre razón, pero si razones que hay que escuchar y tener en cuenta. No tienen que saber la solución técnica, el diseño y el modo de gestión legal de una actuación, pero tienen demandas concretas e ideas y criterios casi siempre muy justos. Exigen intervenciones inmediatas, como ocurre con los desahucios o las situaciones críticas en barrios muy deficitarios o el acceso universal a los servicios básicos (agua, energía, transporte, etc). Pero también deben poder aportar sus propuestas y sus objetivos que quizás solo se podrán llevar a cabo más adelante. La sintonía entre gobernantes y ciudadanos debe consolidarse para ganar las siguientes elecciones. Los cambios que requieren nuestras ciudades no se resuelven en cuatro años.

La ciudadanía se construye ejerciendo los derechos, convirtiendo lo legítimo en legal y el discurso en acción. La ciudadanía se ejerce en el ámbito local cada día y así refuerza la movilización política democrática cuando debe afrontar los gobiernos del Estado o de las Comunidades autónomas. La participación política en la ciudad hace posible que ésta sea luego el actor de los cambios políticos y sociales, nacionales y de clase. La ciudad es mucho más que la urbanización, es a la vez comunidad que comparte bienes básicos y pautas de comportamiento y ámbito conflictual entre clases y actores sociales, entre los intereses de acumulación de capital y los de reproducción social, entre elites políticas y económicas y mayorías ciudadanas que cada día se apropian de su ciudad.

4. Ciudad-Región y el caso vasco

Los territorios altamente urbanizados, como ocurre en toda Europa occidental, tienden a generar un sistema de ciudades, mas o menos jerárquico. Hemos superado, en el último cuarto del siglo pasado, el estadio de la ciudad metropolitana con sus coronas concéntricas por la difusión urbana en regiones más extensas, con fuertes discontinuidades del tejido urbano y con una gran dispersión del habitat humano. Es la urbanización sin ciudad.

En el País Vasco se plantea desde ya hace algunos años el proyecto, o quizás escenario, de futuro: la Ciudad Vasca, el triángulo de las tres capitales articuladas por las autopistas y se supone por el tren de alta velocidad. No vamos a entrar ahora en el tema de las autopistas y del TAV. Tienen sus pros y sus contras por su alto coste e impactos ambientales pero obviamente cumplen una función relacional importante. Pero nos importa más plantear tres cuestiones sobre la “Ciudad Vasca”. En primer lugar el País Vasco es una ciudad de ciudades que no se limita a las tres capitales. Es importante consolidar las ciudades medias y pequeñas como centros complentarios y en algunos casos alternativos. Segunda cuestión: limitar al máximo y en la medida de lo posible impedir los desarrollos urbanos en tierra de nadie, sin vinculación con un tejido urbano equipado. El tratarse de un territorio relativamente poco extenso y muy ocupado facilita este control. Y finalmente parece conveniente plantearse la futura Ciudad Vasca a una escala mayor, con Iruña/Pamplona y con Bayona-Biarritz (en este caso Donostia hace caños que forja lazos con el sistema urbano vasco-francés).

5. La ciudad del deseo

En un libro producido por un díalogo entre 4 intelectuales europeos (un germano-británico, un francés, un polaco y un italiano) 2 plantean las contradicciones de la democracia desde la Unión europea hasta el ámbito comunitario local o regional (en términos administrativos europeos). Geremek plantea el carácter frígido de la democracia representativa y la contrapone a la calidez comunitaria, como ocurre en territorios con una fuerte identidad casi siempre con bases históricas o en las ciudades más cohesionadas. La democracia formal produce desafección de la ciudadanía, y la adhesión comunitaria lleva a una progresiva perversión de la democracia provocada por el tribalismo. Dahrendorf plantea como superación el desarrollo de los derechos ciudadanos, ejercidos desde los ámbitos locales. Ciudad y ciudadanía son la base de la democracia.

La ciudad es la concreción de la biopolítica, se vive en un territorio delimitado y significante, donde las personas se ven, se encuentran, se frotan, se huelen, se tocan. Incluso los representantes políticos son vecinos, buenos o malos, pero visibles, cercanos. El Estado es un ente abstracto y formal, la ciudad es una realidad concreta y material, física, caliente como dice Geremek. Los ciudadanos viven en la ciudad como peces en el agua, su memoria va ligada a su ciudad o sus ciudades, las calles y plazas, los puntos de encuentro, los centros y los límites, todo ello es aprehensible visible, posesionable. El aire de la ciudad hace libres, o por lo menos la ciudad es casi siempre un refugio si es necesario. En la ciudad estás con los otros, o si conviene, desapareces en la multitud.

La “revolución urbana” actual tiende a disolver esta ciudad cálida y sensual. El afán resistencial y protestario de la ciudadanía, la demanda de reapropiarse de la ciudad y de la política, es una cuestión más vivencial que ideológica, mas biológica que política. Porque no falta hay deseo de ciudad.

1 Ver J.Borja, Revolución urbana y derechos ciudadanos (Alianza Editorial 2013) y M.Belil, J.Borja y M.Corti (eds), Ciudades, la ecuación imposible (Icaria, 2013)

2 Dahrendorf, Furet, Geremek y Caracciolo, La democrazia in Europa, Laterza, Italia, 1992

Jordi Borja: “BCN en Comú ha comès un error tàctic: voler fer coses que cridin l’atenció però que no es poden fer tan de pressa” | CRÍTIC

Text: Marc Font / Fotos: Jordi Borràs

Actual president de l’Observatori DESC, l’urbanista Jordi Borja(Barcelona, 1941) va tenir un paper clau durant l’alcaldia de Pasqual Maragall, una etapa en què l’anomenat Model Barcelona va viure el seu moment d’esplendor. Diputat autonòmic del 1980 al 1984, va ser tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona del 1983 al 1995, primer a les files del PSUC i després com a independent a les del PSC. Borja mostra una proximitat crítica amb Barcelona en Comú, a qui retreu un excés de declaracions cridaneres des que governa, però confia que la formació encapçalada per Ada Colau pugui acabar el mandat en condicions de revalidar l’alcaldia el 2019.

Entrevista completa en CRÍTIC (dijous, 13 agost 2015)

Continuar leyendo

El padrino ‘maragallista’ de Ada Colau

Jordi Borja había olvidado cuándo conoció a Ada Colau. Ella no y se lo recordó: debió de ser hacia 2005, quizá 2006, durante una conferencia de Borja, uno de los puntales del llamado maragallismo en el Ayuntamiento de Barcelona. En el turno de preguntas del público, una joven Colau se levantó y soltó una virulenta diatriba contra Borja y todo lo que representaba. Una década después, Ada Colau ha ganado las elecciones municipales en Barcelona con Jordi Borja dentro de su lista electoral, aunque fuera en un puesto, el 37, meramente honorífico. Se trata de una curiosa confluencia entre dos tradiciones muy distintas.

Crónica 24M por Enric González en El Mundo

Copia en pdf.

Entrevista en eldiario.es: «En Cataluña la izquierda social va mucho más allá de la izquierda política»

Hay una crisis, el agotamiento de un sistema político, de la Constitución. Estamos ante una Crisis de Estado. La transición estuvo llena de ambigüedades, con muchos pactos explícitos e implícitos. En el caso concreto de Cataluña es evidente que el artículo de la Constitución que habla de la «unidad indisoluble» no tiene ningún sentido. Desde el 23-F ha habido una progresiva regresión, degradación y reinterpretación a peor de la Constitución

Continuar leyendo

Entrevista en la SER: Jordi Borja entrevistado en «A vivir…»

«De las ciudades, de su problemática, de esos otros factores que inciden en nuestras vidas de urbanitas, sabe mucho nuestro entrevistado de esta semana, un hombre dedicado muchos años a la política y al urbanismo y que hoy nos propugna la necesidad de un cambio de lenguaje para, a partir de ese cambio, poder aspirar a cambiar la sociedad que habita en las ciudades» (José Martí Gómez)

Continuar leyendo